Kamera on-line

W dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 13.00 odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

W dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 13.00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13 odbędą się obrady
XXIX S e s j i R a d y P o w i a t u K ę d z i e r z y ń s k o - K o z i e l s k i e g o

 

 Proponowany porządek:

1. Otwarcie Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji /protokół do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym/.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2008:
a) wystąpienie Skarbnika Powiatu Wiesławy Trelki,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii RIO do wniosku Komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2009 rok,
b) w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

9. Pisemne interpelacje.
10. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie Sesji.

 


 

×

Zapisz się do newslettera