Kamera on-line

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! OCRG ogłosiło II nabór wniosków do Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WO 2007-2013

Zestaw logo

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałań: 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego ogłosiło II nabór wniosków do Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013).

Wartość dostępnych środków na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” wynosi w łącznej kwocie 10 000 000,00 Euro1,
1 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 42 135 000,00 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
 
Wnioski można składać od 17 do 30 listopada 2009 o dofinansowanie następujących rodzajów projektów (zgodnie z zapisami wersji 11 uszczegółowienia RPO WO 2007 – 2013) :

1. Projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
- inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z :
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
- nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach.

3. Projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wsparcie tego typu dotyczy firm działających min. 12 miesięcy.
 
Minimalna / maksymalna kwota wsparcia wynosi:
- dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach – od 800 tys. do 5 mln PLN
- dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach – od 200 tys. do 5 mln PLN
 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej:
- 50% w sektorze transportu;
- 60% dla średnich przedsiębiorców;
- 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

2. Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia:
- 35% dla średnich przedsiębiorców;
- 45% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
 
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
- przesyłką kurierską;
-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
w
Dziale Przyjmowania Wniosków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. Piastowska 2, Opole (I i II piętro).Uwaga! w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00.
 
 
Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu, „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013”, „Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na la­ta 2007-2013” oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl lub www.rpo.umwo.opole.pl, a także pod numerem telefonu 077 403 36 60-61/ 077 474 47 74.
 
Informacji można także zasięgnąć osobiście w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle pokój nr 22 lub telefonicznie pod numerami 077 40 52 754 lub 755.
×

Zapisz się do newslettera