Kamera on-line

Informatyzacja kozielskiego szpitala

W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny obejmujący część medyczną i administracyjną oraz aplikacje umożliwiające obsługę pacjentów on-line. Kompleksowa informatyzacja Zespołu, obejmująca zarówno jednostki lecznictwa zamkniętego, jak i lecznictwa ambulatoryjnego, zaowocuje zwiększeniem dostępności i podniesieniem jakości świadczonych usług.

 
Projekt „Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu” został zakwalifikowany do wsparcia w ramach działania 2.2 - Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Koszt inwestycji to 6 310 060,99 zł. SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu ubiegał się o dotacje z EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.5 363 551,84 zł.
 
Aplikowanie o środki nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony organu założycielskiego Zespołu – Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Szybko podjęte decyzje przez Radę Społeczną SP ZOZ oraz Zarząd Powiatu pozwoliły na sprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 
Projekt przewiduje:
 1. Budowę i wyposażenie serwerowni.
 2. Wykonanie sieci IT.
 3. Modernizacja sieci LAN/WAN.
 4. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
 5. Szkolenia.
W placówce zostaną wykorzystane narzędzia ICT m.in. system oparty na rozwiązaniu terminalowym. Dla funkcjonowania tego typu systemu niezbędna jest sprawnie działająca sieć teleinformatyczna, która w chwili obecnej w SP ZOZ-ie jest niedostatecznie rozwinięta, ze względu na fakt prowadzenia działalności w kilku odrębnych budynkach, z których część jest nieokablowana. W koncepcji projektu założono więc zadania związane z budową systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych. Koncepcja projektu obejmuje budowę infrastruktury technicznej, zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług.
W wyniku wdrożenia powyższej koncepcji będą mogły zostać podjęte następujące działania:
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Zapewnienie pacjentom dostępu do Internetu,
 • Wdrożenie elektronicznej rejestracji,
 • Zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,
 • Realizowanie zadań publicznych drogą elektroniczną.
Koncepcja rozbudowy warstwy infrastrukturalnej w ramach utworzonego środowiska IT w oparciu o rozwiązanie terminalowe zakłada realizację następujących celów:
 • Zmniejszenie nakładów niezbędnych na administrację poprzez eliminację standartowych stacji roboczych i koncentrację zarządzania środowiskiem serwerowo-aplikacyjnym,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy środowiska informatycznego poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań sprzętowo-programowych oraz systemu kontroli dostępu użytkowników,
 • Zwiększenie mobilności pracy pracowników poprzez wprowadzenie możliwości przenoszenia sesji terminalowych pomiędzy terminalami.
W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny obejmujący część medyczną i administracyjną oraz aplikacje umożliwiające obsługę pacjentów on-line. Kompleksowa informatyzacja Zespołu, obejmująca zarówno jednostki lecznictwa zamkniętego, jak i lecznictwa ambulatoryjnego, zaowocuje zwiększeniem dostępności i podniesieniem jakości świadczonych usług. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu aspiruje do grona polskich jednostek ochrony zdrowia, w których już funkcjonuje bardzo wysoki poziom informatyzacji, przynosząc tym placówkom wymierne korzyści. Wiążą się one ze znacznymi oszczędnościami w funkcjonowaniu Zespołu poprzez eliminację niepotrzebnie ponoszonych nakładów na działalność operacyjną, bardziej racjonalne wydatkowanie środków, stworzenie efektywnej, długofalowej polityki finansowej. Podniesie się także pozycja Zespołu na rynku usług medycznych – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, usprawnienie procedur medycznych i wdrożenie e-usług pozwoli jednostce skutecznie konkurować z podmiotami komercyjnymi w obszarze zdrowia.
1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera