Kamera on-line

WAŻNA INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W kwietniu 2021 r. parlament znowelizował Ustawę z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132, 1163).

Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest ujęcie ich w katalogi podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty).

Obowiązek ten od 31 października 2021 r. będzie dotyczył wszystkich organizacji – do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie, poza stowarzyszeniami zwykłymi.

Ustawa przewiduje bardzo krótki termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – 7 dni od rejestracji organizacji w KRS, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania).

Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest zbliżony do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia), ale dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.  

Aby uniknąć nieporozumień, należy zbierać te dane w formie podpisanego oświadczenia przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie to powinno zawierać także informację o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. 

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych, Ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Więcej informacji na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

×

Zapisz się do newslettera