Kamera on-line

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pełniący w województwie opolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2010 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Poddziałania 9.1.2 PO KL przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zapobiegania ich przedwczesnemu wypadaniu z systemu oświaty.
 
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1.Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji
w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia,
w szczególności obejmujące:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

-
doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym,

-
programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
 
Ogółem w ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów 5 500 000,00 PLN. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje  kościelne i wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby  fizyczne prowadzące działalność oświatową.
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
- szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
- uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),
- osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.
 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN, za wyjątkiem iż dla Wnioskodawców działających nie dłużej niż 1 rok i Wnioskodawców, którzy do momentu złożenia wniosku nie otrzymali dofinansowania z funduszy strukturalnych maksymalna wartość projektu wynosi 200 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony od 15.04.2010r. do 17.05.2010r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00.
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl);
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
a także:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail:pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.

 

×

Zapisz się do newslettera