Kamera on-line

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Działania 9.3. POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pełniący w województwie opolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.3/2010 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Działania 9.3 PO KL przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.
 
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1. Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.
2. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
3. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji).
4. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.
5. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
- monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
- podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
- rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.
 
Ogółem w ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów 3 204 969,00 PLN (w tym 300 000,00 PLN na realizację projektów w ramach 1 typu). Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
- osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
- szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne,
- partnerzy społeczno – gospodarczy,
- pracodawcy.
 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartości projektu wynosi 800 000,00 PLN, za wyjątkiem iż dla Wnioskodawców działających nie dłużej niż 1 rok i Wnioskodawców, którzy do momentu złożenia wniosku nie otrzymali dofinansowania z funduszy strukturalnych maksymalna wartość projektu wynosi 200 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN dla 1 typu projektów.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony od 15.04.2010r. do 21.05.2010r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00.
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl);
 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
 
a także:
 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail:pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.
×

Zapisz się do newslettera