Kamera on-line

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Działania 7.3. POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pełniący w województwie opolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO Kapitał Ludzki) ogłosił konkurs nr 1/POKL/7.3/2010 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Działania 7.3 PO KL wspierające rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
1.      Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).
2.      Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich.
3.      Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
 
Ogółem w ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów 3 000 000,00 PLN. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Projekty realizowane w ramach Działania 7.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
-
 mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;
- społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów;
- podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.
 
Okres realizacji projektu musi być nie dłuższy niż 8 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż cztery miesiące od daty zakończenia konkursu.
 
Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 15.04.2010r. do 28.05.2010r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00
.
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl);
 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
 
a także:
 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail:pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.
×

Zapisz się do newslettera