Kamera on-line

Teraz możesz sprawdzić, jak działa samorząd. Jesteśmy w bazie usług publicznych

SMUP czyli System Monitorowania Usług Publicznych służy do monitorowania działań samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Każda usługa jest dokładnie opisana tak, by użytkownik systemu wiedział co dokładnie jest przedmiotem badania, oraz monitorowana w czterech wymiarach: ilość, jakość, dostępność i efektywność.

System – za pomocą wskaźników – umożliwia monitorowanie sposobu działania jednostek w dziewięciu obszarach, wśród których są np. edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna.

Wszystkie dane do naliczania wskaźników pochodzą z oficjalnych źródeł, które dostarczają same JST uzupełniając sprawozdania statystyczne oraz baz danych pozostających w gestii ministerstw i urzędów centralnych (takich jak: sprawozdania budżetowe, System Informacji Oświatowej, itp.).

W systemie prezentowane są wskaźniki przygotowane w oparciu o jednakowe, niezwykle precyzyjne algorytmy. Nie są to surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną. Dzięki temu system jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług oraz porównywania się samorządów między sobą. To drugie działanie wspierane jest automatycznymi mechanizmami grup porównawczych oraz ukazywaniem wartości wskaźników na tle sąsiadów.

System dostępny jest pod adresem SMUP.GOV.PL. Posiada dwa interfejsy: podstawowy – do szybkiej analizy danych o wybranej gminie lub powiecie oraz zaawansowany – przygotowany dla osób pragnących samodzielnie dokonywać bardziej złożonych zestawień i porównań. W pierwszym z interfejsów położono nacisk na intuicyjność i, co ważne, gotowość do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, drugi jest rozbudowanym narzędziem analitycznym pozwalającym tworzyć tabele, wykresy, a także mapy.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zakończył uczestnictwo w projekcie zatytułowanym „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” uzyskując stosowny certyfikat i będąc jednym z pierwszych samorządów potrafiących posługiwać się nowym narzędziem. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Działania realizowane w ramach ww. projektu polegały na podniesieniu kompetencji kadry w zakresie możliwości wykorzystywania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w praktyce. Szkolenia prowadzili eksperci Związku Powiatów Polskich.

Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej realizowanych przez niego usług publicznych.

Szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, dotyczyły przedstawienia możliwości posługiwania się systemem. Udział w nich pomoże pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać potencjał  portalu, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności dostarczania usług przez swoją JST. Szkolenie miało również na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania kolejnymi usługami.

Projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.18 POWER.

Oprac. al

Starostwo Powiatowe w KK.jpeg

×

Zapisz się do newslettera