Kamera on-line

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Działania 9.5. POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pełniący w województwie opolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasił w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2010 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO Kapitał Ludzki) przyczyniające się do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
1.      tworzenia i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,
2.      projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,
3.      działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.
W ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów ogółem 4 500 986,00 PLN. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.5 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
·         mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;
·         społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;
·         podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu nie może być później niż cztery miesiące od daty zakończenia konkursu.
Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony od 06.05.2010r. do 02.07.2010r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00.
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: , strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl);
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
a także:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: ).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.

×

Zapisz się do newslettera