Kamera on-line

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Działania 9.4. POKL

Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO Kapitał Ludzki) przyczyniające się do dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1.      Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć).
2.      Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3.      Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia.
4.      Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.
5.      Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).
 
W ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów ogółem 1 180 024,00 PLN.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Projekty realizowane w ramach Działania 9.4 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
·         nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych,
·         instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
·         kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.
 
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesięcy – maksymalnie do dnia 30 czerwca 2012r.
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi 200 000,00 PLN w przypadku projektów złożonych przez Wnioskodawców działających nie dłużej niż 1 rok i Wnioskodawców, którzy do momentu złożenia wniosku nie otrzymali dofinansowania z funduszy strukturalnych.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 06.05.2010r. do 14.06.2010r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00.
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: , strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl);
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 16, fax.: 77 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
a także:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: ).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.

×

Zapisz się do newslettera