Kamera on-line

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim


 
ZARZĄDZENIE NR 1/PCZK/2010
 
STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 16 maja 2010 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 
     Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz.1229 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z aktualną sytuację hydrologiczno – meteorologiczną oraz prognozowanym wzrostem stanów wód na rzece Odra
 
ZARZĄDZAM, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 16 maja 2010 od godz. 22.00
dla następujących gmin:
        Kędzierzyn-Koźle,
        Bierawa,
        Cisek,
        Reńska Wieś.
§ 2
 
W gminach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe należy w szczególności:
        dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych terenów i ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe w zagrożonych miejscowościach na terenie gmin,
        śledzić poziom wody w rzekach na obszarze gmin,
        przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej.
 
§ 3
 
1.      Prezydent Miasta, Wójtowie Gmin o których mowa w § 1 w okresowych meldunkach informują Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie gmin.
2.      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje Prezydentowi Miasta i Wójtom Gmin wzory meldunków, ustala terminy ich przekazywania oraz zbiera i przekazuje do WCZK istotne informacje, dotyczące powstałych zagrożeń i prowadzonych działań.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Prezydentowi Miasta i Wójtom Gmin o których mowa w § 1 oraz Zastępcy Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w lokalnych środkach masowego przekazu.
 
 Starosta Powiatu
   Józef Gisman
            -OZ-
...........................................
                                                                                                         /pieczęć , podpis/
Kędzierzyn-Koźle dnia 16 maja 2010 r.    

 

×

Zapisz się do newslettera