Kamera on-line

Osiągnięcia powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w latach 2006-2010

Infrastruktura drogowa
- W mijającej kadencji powiat wyremontował w całości ulicę Harcerską, gdzie powstało 76 miejsc parkingowych.
- Powiat wyremontował chodnik przy ul. Krasickiego w Kłodnicy.
- Chodnik powstał także w miejscowości Zakrzów.
- Przebudowano drogę w Grabówce(gmina Bierawa).
- Remontu doczekała się droga w Przewozie(gmina Cisek).
- Nową drogę mają mieszkańcy ul. Stoczniowców prowadzącej do zakładów pracy.
- Przebudowano ul. Towarową w kierunku firmy Brenntag Polska.
- Zakończono remont ulicy Mostowej na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu.
9.jpeg
- Przebudowano drogę powiatową Pawłowiczki-Kochaniec na odcinku Pawłowiczki – Polska Cerekiew.
- Zakończono przebudowę jezdni drogi powiatowej Długomiłowice – Gierałtowice.
- Remontu doczekała się droga na ul. Spacerowej pod wiaduktem w stronę wielkiego terenu inwestycyjnego - pola południowego, gdzie obniżona nawierzchnia umożliwia przejazd samochodów o większym tonażu. 
- Fragmentarycznie wyremontowano ul. Waryńskiego – drogę tranzytową do ZAK.
- Przygotowano koncepcję nowego mostu łączącego Bierawę z Ciskiem.
- Nowe parkingi powstały na ul. Wojska Polskiego i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu.
2.jpeg
Starostwo Powiatowe
- Gruntownego remontu doczekała się siedziba starostwa na Placu Wolności. Wybudowano nowe miejsca parkingowe dla petentów, w tym dla osób niepełnosprawnych, którzy do dyspozycji mają nowoczesną windę. Remontu doczekał się drugi budynek starosta zlokalizowany przy Placu Wolności. W kompleksowo odnowionych wnętrzach znajduje się znajduje się Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo uruchomiono tam windę dla osób niepełnosprawnych. 
Oświata
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Jedną z największych w Polsce pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie oddano do użytku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Przeprowadzono remont sanitariatów, korytarzy, magazynu, a także znajdującego się na terenie placówki parkingu. Modernizacji doczekała się także stacja kontroli pojazdów na kozielskiej wyspie, gdzie istniejące pomieszczenia zostały przystosowane do obowiązujących przepisów. CKPiU współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i prowadzi różnego rodzaju kursy oraz szkolenia. Zajmuje się także przekwalifikowywaniem pracowników.
10.jpeg
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
- Majowa powódź poważnie pokrzyżowała plany kozielskiej placówki. Starostwo Powiatowe przystąpiło do prac związanych z osuszaniem pomieszczeń. Wyremontowano strawione przez żywioł sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. Liceum doczekało się także częściowej wymiany pokrycia dachowego oraz odmalowania sal. Wprowadzono dziennik elektroniczny.
II liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
- Z myślą o młodzieży powstała zupełnie nowa w pełni funkcjonalna hala gimnastyczna. Jest to największa inwestycja w powiatową placówkę szkolną. Pozostałe remonty:
- Wymiana drzwi wewnętrznych.
- Demontaż osłon eternitowych i remont dachu istniejącej sali gimnastycznej.
- Remont instalacji elektrycznej w łazienkach.
- Remont pracowni komputerowej.
1.jpeg
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich  
- Remont kominów.
- Modernizacja dachu auli szkoły.
- Roboty remontowo-budowlane w budynku byłego internatu.
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Dobudowano klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  
- Remont korytarzy szkolnych oraz poszycia dachowego.
- Remont statku MS Sucharski w ramach wielkiego powiatowego projektu.
- Remont pracowni uczniowskich.
- Budynek „żeglugi” doczekał się termomodernizacji .
- Przeprowadzono liczne prace popowodziowe.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja
- Remont i doposażenie sal dydaktycznych – przebudowano pracownie chemiczne na nowoczesne sale hotelarskie. 
- Przebudowy doczekał się wjazd do szkoły wraz z parkingami.
- Remont parkietów auli, sali gimnastycznej oraz stolarki drzwiowej sali gimnastycznej.
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej a także pokoju nauczycielskiego.
- Termomodernizacja sali gimnastycznej, gdzie w całości wymieniono okna na nowe z PCV.  
- W Zespole Szkół nr 3 funkcjonuje jedyna na Opolszczyźnie klasa policyjna.
11.jpeg
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Ocieplono dach budynków A i C oraz sali gimnastycznej.
- Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy i siłowni.
- Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz wymiana instalacji wodociągowej.
- Remont ogrodzenia boiska szkolnego.
- Remont przewodów centralnego ogrzewania.
- Wymiana zewnętrzna sieci wodociągowej.
- Częściowa wymiana grzejników centralnego ogrzewania.  
- Remont posadzek w salach lekcyjnych.
- Wymiana instalacji elektrycznej.
- Zespół Szkół w Komornie
- Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym oraz sali gimnastycznej.  
- Zakup centrali telefonicznej.
- Wykonano dokumentację na termomodernizację obiektów szkolnych.
- Remont szkolnego samochodu.
- Modernizacja instalacji sanitarnej.
- Usuwanie skutków popowodziowych – remont przepompowni ścieków.
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
- Wykonano dużą inwestycję związaną z kanalizacją szkolną.Założono również monitoring wizyjny w pomieszczeniach placówki.
- Sporządzono dokumentację projektową na adaptację poddasza na gabinety terapii.
Bursa Szkolna
- Placówka należy do tych, które najbardziej ucierpiały podczas majowej powodzi. Osuszano ściany, skuto tynki i zakupiono wyposażenie kuchenne oraz naprawiono kotły centralnego ogrzewania.Remontu doczekały się schody od strony podwórza.
4.jpeg
Ognisko artystyczne
- Powiat wspierał budowę nowej sali koncertowej. Przeprowadzono liczne remonty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.
Ochrona Zdrowia
- Wybudowano nową część szpitala o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych, w której znajdują się: oddział ratownictwa medycznego, laboratorium i sterylizatornia. 
- Uruchomiono nowy oddział szpitalny – geriatrię.
- Powstała Polsko-Amerykańska Klinika Serca.
8.jpeg
Nowoczesny sprzęt diagnostyczny
- Zakupiono cyfrowy aparat RTG z systemem archiwizacyjno-dystrybucyjnym do diagnostyki radiologicznej. Szpital wyposażony został w nowoczesny sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Było to możliwe dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu z firmą Helimed.
 7.jpeg
Zakupiono karetki reanimacyjne
- Dwie nowoczesne karetki reanimacyjne są w dyspozycji SP-ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Zostały  wyposażone w nowoczesny sprzęt wymagany w tego typu pojazdach.
Rynek Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu pracował nad poprawą jakości usług oraz ich szerokiej dostępności co zaowocowało remontu budynku, tablic informacyjnych w obiekcie, elektronicznej tablicy ofert oraz Klubu Pracy z salą komputerową.
- Celem działań realizowanych programów i licznych projektów była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwłaszcza z grup ryzyka (osób młodych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia), poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
- W okresie kadencji, biorąc pod uwagę koniec 2006 roku i wrzesień 2010 roku zmalała liczba bezrobotnych o 459 osób, w tym kobiet o 588 osób. Stopa bezrobocia jest mniejsza o 1,4% i wynosi 12,3%. Wzrosła natomiast liczba ofert pracy, proponowanych dla bezrobotnych w 2006 roku – 1.857 ofert, od stycznia do września 2010 roku – 2.484 oferty.
 
Pomoc Społeczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Działania Zarządu Powiatu w mijającej kadencji zostały ukierunkowane na likwidację barier architektonicznych z myślą o osobach z dysfunkcją ruchu.
 
- Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego oddano do użytku windę wraz z węzłem komunikacyjnym. Tym samym w znaczący sposób ułatwiono osobom niepełnosprawnym dostęp do wyspecjalizowanych placówek.
- Głównym założeniem projektów PCPR była edukacja i pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu było realizatorem projekt pod nazwą: „Poszerz swoje możliwości”. Celem realizowanego programy była poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ukierunkowanie na udzielenie wszechstronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnych niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych - korzystających z pomocy społecznej.
 
- Na terenie powiatu utworzony został Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek oferuje 10 miejsc noclegowych w hotelu, w dwóch pokojach, w których osoby dotknięte przemocą znajdują bezpieczne schronienie. W ośrodku ofiary przemocy otrzymują bezpłatna i fachowa pomoc w zakresie informacji i edukacji, porad prawnych, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, pomocy socjalnej i bytowej. Przy ośrodku działa grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla dzieci oraz grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy. Powstały ośrodek jest jedna z dwóch tego typu placówek na terenie województwa opolskiego.
- W oparciu o pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został utworzony tzw. Niebieski Pokój – miejsce gdzie pod opieką psychologa są przeprowadzane czynności procesowe z dziećmi – ofiarami przestępstw przez sędziów i prokuratorów. Pokój wyposażono w sprzęt audio-video nagrywający przebieg wykonywanych czynności, tzw. lustro fenickie umożliwiające ukrytą obserwacje zachowań ofiary, sprzęt do bezpośredniego komunikowania się osoby prowadzącej czynności z sędzią bądź prokuratorem.
 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzyna-Koźla liczą 33 uczestników. Są to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach w ramach indywidualnego planu rehabilitacyjnego. Pod opieką terapeutów/instruktorów poprzez zajęcia w specjalistycznych pracowniach rozwijają i poszerzają swoje możliwości funkcjonowania w środowisku.
 
Bezpieczny powiat
Policja
- Odremontowano budynek Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
Straż Pożarna
- Dofinansowano zakup nowego wozu bojowego marki MAN wyposażonego w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
woz.jpeg
Ochrona środowiska
- Z budżetu starostwa współfinansowane były badania powietrza, wody i gleby w powiecie, które wykonał wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
 
Współpraca zagraniczna i kultura
- W 2009r. delegacja z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, na czele której stał Starosta Józef Gisman oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel przebywała w powiecie Hohenlohekreis w Badenii Wirtembergii. Wizyta ta przyniosła efekt w postaci partnerstwa obydwu powiatów. Powiat od lat współpracuje z niemieckim powiatem Bitburg-Prum oraz powiatem raciborskim, z którymi umowy partnerskie podpisane zostały w poprzedniej kadencji.
- Powiat od 10 lat jest organizatorem Międzynarodowego Spływu Pływadeł oraz cyklu koncertów w ramach wielkiego Festiwalu Silesia-Pradziad. W 2009 roku z okazji 10-lecia powiatu odbył się wielki koncert pn. „Ona i trzech tenorów”, zaproszono międzynarodowe sławy. Festiwal Silesia-Pradziad wpisał się na stałe w mapę kulturalną naszego powiatu.
 
Ochrona dziedzictwa narodowego
- W minionych latach powiat dofinansowywał remonty obiektów sakralnych. Dofinansowano remont organów w parafii św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu. Odnowiono polichromię w kościele NMP w Koźlu. Odmalowano elewację dachu oraz naprawiono wieżę w parafii p.w. św. Jerzego w Sławikowie. Konserwacji i renowacji doczekały się organy w parafii p.w. Ducha Świętego w Ostrożnicy. Przeprowadzono pełną konserwację zespołu obrazów w parafii Nawiedzenia NMP w Cisku.
Zarząd Powiatu
 
Józef Gisman - Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta
Marek Matczak - Wicestarosta Powiatu 
Andrzej Krebs - Członek Zarządu Powiatu 
Jerzy Pałys - Członek Zarządu Powiatu 
Stefan Wałach - Członek Zarządu Powiatu
 
Rada Powiatu
 
Wróbel Danuta - Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Andrejczuk Mirosław, Cieślik Bohdan, Fim Andrzej, Frischko Rajmund, Hojdem Henryk, Łobodzińska Beata, Mroczko Jadwig, Piątek Marek, Piecuch Leon, Pokorska Zofia - I Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Rosenhof Jerzy, Szydłowska Marta, Tomala Dorota, Wantuła Tomasz - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Widłak Artur, Wierzyński Jacek, Wołowska Barbara
×

Zapisz się do newslettera