Kamera on-line

Konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030”

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) projektu programu: „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030”.

 

I TERMIN KONSULTACJI, FORMA, OBSZAR NA TERENIE, KTÓREGO BĘDĄ REALIZOWANE:

  1. Konsultacje odbędą się w dniach: od 06.02.2023 r. do 20.02.2023 r., i mają formę pisemną.
  2. Obszar, na terenie, którego realizowane będą konsultacje: teren Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

II. ZASAY KONSULTACJI:

  1. Opinie i wnioski do projektu programu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres: jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprkkozle.pl,

2) w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia (liczy się data wpływu).

  1. Uwagi do projektu mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także przez pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą opinie i wnioski, np. statut, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo. W przypadku zgłoszenia wniosków w formie elektronicznej, wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej. Podmioty uczestniczące w konsultacjach obligowane są do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt: adres, telefon, email.
  2. Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotuje sprawozdanie               z przebiegu konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem oraz przedkłada je do wiadomości publicznej, za pośrednictwem stron internetowych: Powiatu: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu: www.pcprkkozle.pl, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.pcprkkozle.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

PDFPowiatowy program do wglądu.pdf (872,68KB)

×

Zapisz się do newslettera