Kamera on-line

Ważna informacja dla fundacji oraz stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku, w związku z powyższym fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są, w terminie 7 dni od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS), zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania zmian mających wpływ na dane zgłaszane do KRS (np. zmiany w zarządzie, zmiany nazwiska osób widniejących w rejestrze).

Obowiązkowi wpisu do CRBR podlegają także te podmioty, które są aktualnie w trakcie procesu likwidacji.

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r., zobowiązane były do dokonania zgłoszenia danych w CRBR do 31 stycznia 2022 r.

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych, ww. ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Przydatne linki:

1. Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

2. Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

Przypominamy także, iż w związku z przepisami ww. ustawy fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do bieżącego informowania organu nadzoru – Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, o przypadku wystąpienia w organizacji:

1. płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

2. prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ww. ustawy.

Regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w ustawie, znajdują się na stronie internetowej starostwa w zakładce:

URZĄD/STOWARZYSZENIA/INFORMACJE I WYDARZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, link TU

starostwo budynek.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera