Kamera on-line

PRACODAWCY, BEZROBOTNI, WÓJTOWIE Z GMIN POSZKODOWANYCH

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. /Dz. U. Nr 123 poz. 835/ obowiązująca od 9 lipca przewiduje:
DLA BEZROBOTNYCH
1.      umorzenie pożyczek udzielonych bezrobotnym na sfinansowanie kosztów szkolenia w przypadku gdy:
a)      nastąpiła trwała lub czasowa przeszkoda w funkcjonowaniu instytucji szkoleniowej,
b)     poszkodowany bezrobotny w okresie os 1 maja 2010r. do 31 lipca 2010r. nie mógł podjąć lub ukończyć szkolenia.
Umorzenie następuje na wniosek pożyczkobiorcy złożony do 31 sierpnia 2010 r. lub z urzędu w wypadku śmierci pożyczkobiorcy /art. 17/.
2.      umorzenie przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy lub środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych w całości lub w części z odsetkami, jeżeli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi.
Umorzenie następuje na wniosek złożony w terminie do 31 grudnia 2010 r. / art.18/.
3.      osobom zarejestrowanym po dniu 01.05.2010r. jako bezrobotne z prawem do zasiłku, poszkodowanych przez powódź z maja i czerwca br. przysługuje na ich wniosek świadczenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli opóźnienie w rejestracji spowodowane było powodzią. / art. 19 pkt.1 i 2/.
 
4.      osobom bezrobotnym poszkodowanym przez powódź z maja – czerwca 2010r., które po dniu 01.05.2010r. utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, przysługuje prawo do zasiłku przez okres 30 dni w wysokości zasiłku otrzymywanego w ostatnim miesiącu przysługiwania prawa, pod warunkiem niezaistnienia ustawowych przyczyn utraty statusu bezrobotnego. /art.19 ust.4/
 
DLA PRACODAWCÓW
 
1.      refundację Pracodawcom przez okres do 12 miesięcy, kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych zamieszkałych na obszarze gmin lub miejscowości zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu./art. 20/.
Refundacja udzielona może być w trybie prac interwencyjnych zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia / biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczenia/ a także nie zmniejszenie w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania z PUP umowy o refundację – jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia 2011r. zgodnie z przepisami o szczególnych  zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych bezrobotnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. /art.20 ustawy/.
2.      refundować pracodawcom w trybie określonym dla prac interwencyjnych, którym zakład został zniszczony na skutek powodzi , koszty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnionych pracowników na podobnych zasadach jak wyżej /art. 21 ust. 1 ustawy/.
 
WÓJTOWIE – GMINY POSZKODOWANE
 
Organizatorom robót publicznych, który przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi zatrudnił:
a)      skierowane poszkodowane osoby fizyczne, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej oraz ich małżonków i pełnoletnich domowników.
b)      obszar użytków rolnych musi przekraczać 2 ha przeliczeniowe lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.
c)      zatrudnienie nie może przekroczyć okresu do 12 miesięcy – nie dłużej niż do 31 grudnia 2011r., poniesione koszty na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych skierowanych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy /art. 21 ust. 2/
Skierowanie do prac odbywa się pod warunkiem, że zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w hodowli przekroczyły 30% hodowanych zwierząt.
Organizator robót publicznych składa wniosek stosując odpowiednie przepisy o robotach publicznych o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia z wyłączeniem zasad udzielania pomocy publicznej do Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Tel. 77 482-70-41
e-mail: opke@praca.gov.pl
×

Zapisz się do newslettera