Kamera on-line

Ważne.Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI). Teren powiatu objęty strefą zakażenia.

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie 6 powiatów województwa opolskiego, w tym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami i ich odchodami; monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć ptaków dziko żyjących lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków; niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu i innych ptaków,  środków transportu; wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi; wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie; organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Wjazd do strefy objętej zakażeniem należy oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wykonanie rozporządzenia powierza się wójtom gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś, Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, Powiatowemu Komendantowi Policji w Kędzierzynie-Koźlu, a ponadto Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym miejscowo zarządcom dróg oraz właściwym miejscowo nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Pełna treść rozporządzenia w załączniku:

PDFRozp. WO z dnia 08.05.2023 poz.1680.pdf (2,01MB)

GRYPA PTAKÓW.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera