Kamera on-line

Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego raport o stanie powiatu.

Art. 30a ust. 6 Ustawy wskazuje, że w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Jak wskazuje art. 30a ust. 7 Ustawy, mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności zgłoszenia (art. 30a ust. 8 Ustawy).

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera