Kamera on-line

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL

Zestaw logo LPI
Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 1 września 2010 roku ogłosił konkurs nr 3/POKL/8.2.1/PN/2010 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Przedmiotem konkursu mogą być projekty określone dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw przyczyniające się do osiągnięcia celu Działania tj. zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

1. Staże i szkolenia praktyczne dla:                          
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach.
2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.
3. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out.
4. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym w szczególności poprzez:
- kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.

W ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów ogółem 2 000 000,00 PLN.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacjiprojektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
­                     przedsiębiorcy,
­                     pracownicy przedsiębiorstw,
­                     uczelnie,
­                     jednostki naukowe,
­                     pracownicy naukowi jednostek naukowych,
­                     pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni,
­                    doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów)
                  i studenci.

Okres realizacji projektu musi być nie dłuższy niż 24 miesiące, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż cztery miesiące od daty zakończenia konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Realizacja projektów partnerskich w ramach PO Kapitał Ludzki wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • posiadania lidera partnerstwa, który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);
  • uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem;
  • adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);
  • zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 1 września 2010 r. do 8 października 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul Piastowska 14, 45-082 Opole, w Punkcie Przyjmowania Wniosków, ul. Piastowska 12, I piętro pokój nr 16, 45-082 Opole.

W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.


Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
-       Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: (77) 402 51 16, fax.: (077) 402 51 15, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);
-       Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12, 45-082 Opole, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Referat Europejskiego Funduszu Społecznego, I piętro, pokój nr 16 lub pod telefonem (77) 54 16 630, e-mail: dpo@opolskie.pl
a także: 
     
-     Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu 
 
            (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755, 
           
e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
×

Zapisz się do newslettera