Kamera on-line

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Działania 6.1 RPO WO 2007-2013

  Zestaw logo LPI

     Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ( RPO WO 2007-2013 ) ogłosił konkurs w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich II nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla miast: Brzeg, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Lewin Brzeski, Namysłów, Opole, Paczków w zakresie:

 1. Zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne.
 2. Uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych.
 3. Porządkowania historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym także rozbiórki obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem powyższym obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych.
 4. Robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.
 5. Prac restauratorskich i konserwatorskich budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), w tym ich adaptacji na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.
 6. Tworzenia stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowy lub remontu oświetlenia, zakupu i instalacji systemów monitoringu ulicznego.
 7. Wymiany lub modernizacji zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych, w zakresie:
  • infrastruktury drogowej (drogi gminne, powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące rożne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie)
  • ­sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej  
jedynie gdy są realizowane łącznie z jednym z rodzajów projektów wymienionych w pkt. od 1 do 6.
 1. Inwestycji bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczących renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: ­
  • odnowienia zewnętrznych elementów strukturalnych budynku (tj. dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy), ­
  • działań w zakresie oszczędności energetycznej
  • ­instalacji technicznych budynku.
     W ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów ogółem 17 716 423,44 Euro[1], w tym 15 545 522,74 Euro[2] pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 2 170 900,70 Euro[3] pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.
 
     Kwota alokacji dla Kędzierzyna – Koźla wynosi ogółem 3 167 090,12 Euro[4], w tym 2 778 933,07 Euro[5] pochodzące ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 388 157,05 Euro[6] pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.
 
[1]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 70 936 559,45 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
[2]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 62 244 273,05 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
[3]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 8 692 286,40 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
[4]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 12 681 028,84 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
[5]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 11 126 848,01 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
[6]Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 554 180,83 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
 
 Do udziału w konkursie w terminie od 16.09.2010 r. do 30.09.2010 r. zaproszone są:
 
1.      Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego
2.      Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
3.      Szkoły wyższe
4.      Jednostki badawczo-rozwojowe
5.      Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa
6.      Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)
7.      Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
8.      Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w racach działania
9.      Kościoły, związki wyznaniowe
10. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
    
     Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od 16 września 2010 do 30 września 2010 w godzinach od 07:30 do 15:30, osobiście lub przez posłańca, przesyłką kurierską bądź listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce w Punkcie Przyjmowania Wniosków Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.
 
W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00
Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.
 
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
  1.       projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 85%
  2.      projekty objęte pomocą publiczną – maksymalnie 50%
 3.   projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 100%

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
  1.       od 500 tys. do 8 mln PLN
  2.       dla projektów z zakresu mieszkalnictwa – od 200 tys. do 1 mln PLN
 
     Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013”, „Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013” oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl, oraz w Punkcie Informacyjnym – tel. 077 54 16 201, 077 54 16 200
 
a także w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
 

 

×

Zapisz się do newslettera