Kamera on-line

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Jemielnica, Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Kolonowskie, Gminą Leśnica, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Ujazd oraz Gminą Zawadzkie, a także Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Określone w Strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 10 listopada 2023 r. do 04 grudnia 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 04 grudnia 2023 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_kssof_konsultacje,

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: ,

2) w wersji papierowej:

a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

3) podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych / w Biuletynach Informacji Publicznej samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

PDFZarządzenie nr 1 z 08.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (811,55KB)

PDFStrategia IIT KSSOF.pdf (1,70MB)

PDFZałącznik nr 1 do Strategii IIT-Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne KSSOF.pdf (1,88MB)

PDFPrognoza OOŚ dla Strategii IIT.pdf (6,70MB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (291,53KB)

DOCXFormularz konsultacji dla Strategii IIT.docx (68,74KB)

PDFPodsumowanie procedury OOŚ dla Strategii IIT.pdf (10,70MB)

 

×

Zapisz się do newslettera