Kamera on-line

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 8.2 PO IG

Zestaw logo LPI
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiła konkurs projektów w ramach wyżej wymienionego działania.

W obszarze Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:                                                                      O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.
 
Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 460 817 882,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 458 582 915,27 PLN.
 
Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udziela:
            - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
- Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
×

Zapisz się do newslettera