Kamera on-line

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na składanie projektów w ramach Działania 8.1 PO IG

 Zestaw Logo LPI 
 

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej ogłasza konkurs na składanie projektów w ramach powyższego Działania.
    
   Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
    
   O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    
   W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
 
   Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 320 871 702,73 PLN (do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.06.2010 r. tj. 1 EUR = 4,1603 PLN)
 
   Poziom i wysokość wsparcia:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.
 
   Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udziela:
     - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
     - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755,  e- mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
 

 

×

Zapisz się do newslettera