Kamera on-line

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na składanie projektów w ramach Działania 6.1 PO IG – runda III

 Zestaw logo LPI

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach powyższego Działania.
    
    Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 20 września 2010 r. do 8 października 2010 r.
  
   O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.
 
    Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
 
W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:
 
·        I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu – w ramach którego przewidzianodofinansowanie realizacji projektówmających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 
·        II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu – w ramach któregoprzewidziano dofinansowanie realizacji projektówmających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 
   Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.
 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2010 wynosi 180 200 000,00 PLN.
 
Poziom i wysokość wsparcia:
 
·        I etap – intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN.
 
·        II etap – intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN.
 
Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 08 października 2010 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udziela:
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
- Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
×

Zapisz się do newslettera