Kamera on-line

Konsultacje społeczne „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026”

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026”.

1. Celem konsultacji jest zapoznanie się z planowanymi działaniami wynikającymi z „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026” i wyrażenie własnych uwag oraz sugestii, co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.


2. Przedmiotem konsultacji jest „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026”.

3. Harmonogram konsultacji:

•  Termin konsultacji ustalono od dnia 28  luty  2024r. do dnia 7 marca 2024r.

• Opinie, uwagi oraz propozycje zmian w zakresie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026” można składać w postaci:

- pisemnej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Kędzierzynie-Koźlu , ul. Skarbowa 8, 47- 200,  - elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pcprkkozle.pl

 w terminie do dnia 7 marca 2024r. (liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie).

4. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026”

mogą składać:

 • Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa organizacji, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

• Podmioty:

- Ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

- Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie -Koźlu

 

PDFprojekt programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.pdf (667,70KB)

RTFformularz konsultacji społecznych.rtf (78,41KB)

 

 

×

Zapisz się do newslettera