Kamera on-line

Dofinansowanie na inwestycje związane m.in. z termomodernizacją w budynkach użyteczności publicznej

Marszałek Województwa Opolskiego, informuje, iż w ramach Systemu Zielonych Inwestycji - Green lnvestment Scheme - programu realizowanego ze środków krajowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane m.in. z termomodernizacją w budynkach użyteczności publicznej.

Na zadania związane z termomodernizacją dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej mogą uzyskać projekty o wartości powyżej 10 mln PLN. Beneficjentami programu mogą być m.in.:
    jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
    samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
    szkoły wyższe,
    instytuty naukowo - badawcze,
    organizacje pozarządowe,
    ochotnicza straż pożarna,
    kościoły oraz związki wyznaniowe.
Dofinansowanie można uzyskać w dwóch formach:
•     dotacji - do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
    pożyczki - do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje na temat programu (m.in. kryteria wyboru projektów, zasady realizacji, wymagania dla beneficjentów) znajdują się na stronie Funduszu: http://www.nfosigw.gov.pl/ w zakładce: System zielonych inwestycji - GIS".
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, pod numerem telefonu 0771 54-16-200,201 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.
×

Zapisz się do newslettera