Kamera on-line

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu

 1. 1. Otwarcie Sesji i powitanie.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 4. 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 5. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 6. 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
 8. 8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
  1. a. przedstawienie raportu (materiał przekazano wcześniej),
  2. b. debata,
  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wotum zaufania.
 10. 10. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia (materiał przekazano wcześniej):
  1. a. wystąpienie Skarbnika Powiatu oraz Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
  2. b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok,
  3. c. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii RIO do wniosku Komisji,
  4. d. dyskusja,
  5. e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
  6. f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.
 11. 11. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2023 rok, w tym podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2023 r.,
  2. b. w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2023 r.,
 12. 12. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok,

   b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

  2. c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2023,
  3. d. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
  4. e. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  5. f. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku,
  6. g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki – tablica reklamowa Castorama),
  7. h. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 13. 13. Pisemne interpelacje i zapytania.
 14. 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 15. 15. Zakończenie Sesji.
×

Zapisz się do newslettera