Kamera on-line

120 uczniów bierze udział w powiatowym projekcie

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego pn. ”Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Projekt wpółfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Łączna kwota wsparcia pozyskanego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach tego projektu wynosi 101 968,28 PLN.
W projekcie udział bierze 90 uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół Komorno oraz 30 uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.
W 2010 roku uczniowie z gimnazjum w Komornie rozwijają swoje kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach pn. „Kółko Chemiczne” i „Orkiestra szkolna” oraz uczestniczą w zajęciach sportowych pn. ”Nauka pływania”. Z kolei uczniowie z gimnazjum w ZS Specjalnych odbyli do tej dwie wycieczki: dwudniową do Łodzi, podczas której odwiedzili m. in. miasteczko św. Mikołaja oraz muzeum kinematografii. Druga wycieczka – jednodniowa, odbyła się do Tarnowskich Gór, gdzie uczniowie korzystali z basenu oraz innych atrakcji parku wodnego.
Ze środków pozyskanych na realizację zadań projektowych dokonano także zakupu materiałów dydaktycznych, w tym: trampoliny, laptopa, magnetofonów oraz książek i innych pomocy naukowych potrzebnych do prowadzenia zajęć.
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2010 rok zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
×

Zapisz się do newslettera