Kamera on-line

Wyroby zawierające azbest będą wykorzystywane do końca 2032 roku

26 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr S, póz, 31).

 
Głównym celem przyjęcia ww. rozporządzenia jest konieczność uregulowania sposobu postępowania z rurami azbestowo-cementowymi oraz z drogami utwardzonymi odpadami azbestowymi.
Dopuszczono możliwość wykorzystywania wyrobów zawierających azbest: do 31 grudnia 2032 r., pod warunkiem, że przy ich wykorzystywaniu uwzględnia się wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wykorzystuje się je w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
Przyjęto, że do końca 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające azbest należy wymienić na bezazbestowe lub usunąć z nich wyroby zawierające azbest.
Wprowadzono obowiązek sporządzania corocznego planu kontroli jakości powietrza, obejmującego stężenia pyłów zawierających azbest.
Przyjęto także, że dalsze wykorzystanie instalacji lub urządzenia zawierającego azbest jest niedopuszczalne w wypadku przekroczonego najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.
Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania pomieszczeń, w których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, określa, sporządzany na koszt wykorzystującego instalację lub urządzenie, projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobów zawierających azbest wraz z harmonogramem prac. Uwzględniają one w szczególności wykonanie pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy.
Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu, wykorzystuje się bez ograniczeń czasowych. Dopuszczono także pozostawienie w ziemi rur azbestowo-cementowych w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych (w szczególności gdy rury te położone są poniżej użytkowanych instalacji).
×

Zapisz się do newslettera