Kamera on-line

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydajność, skuteczność, innowacyjność

 
Projekt „Przepustka na rynek pracy” realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu przy współudziale Partnera – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” .
               
Była to kontynuacja wcześniejszych działań PUP, które wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy.
              
Czas realizacji Projektu – 01.04.2010 – 28.02.2011.
 
Celem głównym Projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez warsztaty (coaching), szkolenia i staże dla 85 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (47 kobiet i 38 mężczyzn) z Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy i regionalnej gospodarki a także zapotrzebowaniem pracodawców.
 
               
Celami szczegółowymi Projektu było:
 
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych (47 kobiet i 38 mężczyzn) z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- zwiększenie zdolności i motywacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudnienia,
- wyrobienie (wzrost) pozycji konkurencyjnej na rynku pracy bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
- integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 
Miernikiem realizacji celu głównego i celów szczegółowych Projektu były osiągnięte rezultaty twarde i miękkie.
 
 
Rezultaty twarde:
 
- 24 zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (coaching),
- 39 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń,
- 42 opinii i 42 zaświadczeń o ukończeniu stażu,
- 28 godzin warsztatowych (coaching),
- 550 godzin szkoleniowych, (pracownik ochrony na licencje I stopnia: 245 godzin, kierowca wózka jezdniowego: 75 godzin, sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym: 120 godzin, podstawy obsługi komputera: 36 godzin, komputer w sprzedaży: 74 godziny)
- 35 152 godzin stażowych,
- 24 osoby ukończą warsztaty (coaching),
- 12 osób ukończy szkolenia – Pracownik ochrony na licencję I stopnia,
- 12 osób ukończy szkolenia – Kierowca wózka jezdniowego,
- 12 osób ukończy szkolenia – Sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym,
- 1 osoba ukończy szkolenie – Podstawy obsługi komputera,
- 2 osoby ukończą szkolenie – Komputer w sprzedaży,
- 39 osób ukończy staże i zdobędzie praktykę zawodową,
- 1 raport ewaluacyjny,
- efektywność Projektu 15% (7 kobiet i 6 mężczyzn) - w tym znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 10% (5 kobiet i 4 mężczyzn) BO Projektu w trakcie jego trwania (zgodnie z kryterium strategicznym)
 
Rezultaty miękkie:
 
- wzrost umiejętności i kwalifikacji 82 uczestników (bezrobotnych, niepełnosprawnych 46 kobiet
i 36 mężczyzn z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) Projektu po stażach i po szkoleniach,
- podniesienie samooceny, aktywności i pewności siebie przez 72 uczestników, dzięki zdobytym umiejętnościom i kwalifikacjom po stażach i szkoleniach,
- zwiększenie pozycji konkurencyjnej 72 uczestników na rynku pracy,
- rozwój potencjału i aspiracji zawodowych 72 uczestników Projektu.
 
Wydajność:
 
Ekonomiczność Projektu – to jedno z kryteriów ewaluacyjnych. W przypadku prowadzonych badań odnosiło się ono nie bezpośrednio do nakładów finansowych, ale do zaangażowania kapitału ludzkiego i organizacyjnego. Tak więc respondenci oceniali trenerów, materiały szkoleniowe, warunki prowadzenia zajęć i odbywania stażu oraz rozkład czasu przewidzianego na zajęcia. Wystawione oceny były wysokie, co świadczy o pozytywnej ocenie proponowanego wsparcia.
Również osiągnięta efektywność zatrudnieniowa /wyższa niż zakładana/, może świadczyć o słuszności poniesionych nakładów na realizację Projektu.
 
Skuteczność i trafność:
 
 
W celu weryfikacji poszczególnych rezultatów Projektu skonstruowano pytania badawcze, dzięki którym możliwe było zweryfikowanie ich poziomu realizacji. Jak wynika z powyższej analizy wszystkie założone rezultaty i cele zostały osiągnięte, co świadczy o właściwym doborze form i metod do poszczególnych uczestników Projektu. 84 osoby /98,8% ogółu uczestników Projektu/ są zadowolone z udziału w Projekcie. 1 osoba wystawiła ocenę negatywną, ale powodem był dojazd, a nie względy merytoryczne.
 
Innowacyjność:
 
Jednym z kryteriów ewaluacyjnych Projektu jest także jego innowacyjność. Osoby niepełnosprawne mogły zgłosić się do udziału w Projekcie niezależnie od tego w jakim miejscu obecnie się znajdowały – tzn. przez Internet /wypełniając formularz rekrutacyjny/, podczas konferencji informacyjno – promocyjnej, w siedzibie PUP - u doradcy zawodowego, u pośrednika, w siedzibie PCPR czy Starostwa. Zwykle można zgłaszać się do Projektów składając formularz w biurze danego Projektu.
W ramach Projektu przeprowadzone zostały warsztaty z coachem, które wspomagały tempo rozwoju uczestników i przyczyniły się do ich lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Jest to bardziej efektywna forma niż powszechnie stosowane warsztaty przygotowujące do wejścia i poruszania się po rynku pracy.
 
10.jpeg
9.jpeg
6.jpeg
8.jpeg


 
 
×

Zapisz się do newslettera