Kamera on-line

Zmiany konieczne od zaraz

Związek Powiatów Polskich idzie do rządu

 
 
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman wziął udział w XIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Warszawie. Podczas obrad z udziałem ministrów - gospodarki Waldemara Pawlaka oraz rolnictwa Marka Sawickiego - zajęto szereg stanowisk w kluczowych dla funkcjonowania powiatu sprawach. Dokonano również wyboru nowych władz związku. Kształtując system dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w roku 1998 dokonano rażącego zaniżenia potrzeb finansowych powiatów. Ten „grzech pierworodny” do dziś nie został zmazany – nie dokonała tego też nowelizacja ustawy.
 
Potrzeby duże, pieniędzy mało
 
Samorząd terytorialny przeznacza relatywnie znacznie większe środki niż Skarb Państwa na cele inwestycyjne i rozwojowe. Przynosi to wymierną korzyść w postaci wzrostu gospodarczego i płynących stąd dochodów. Dobrym przykładem mogą tu być różne mechanizmy wsparcia rozwoju (np. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), które dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej przynoszą korzyści niewspółmiernie wyższe w porównaniu do środków uruchomionych z budżetu Państwa.
 
Dla samorządów powiatowych priorytetowymi są zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę, że uruchamiane przez administrację rządową instrumenty wsparcia procesów modernizacji systemu ochrony zdrowia, kierowane są przede wszystkim do tych samorządów i świadczeniodawców, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, bądź nie podjęli niezbędnych działań restrukturyzacyjnych. Członkowie Związku Powiatów Polskich stanęli na stanowisku, iż nadszedł czas na zmianę tego typu preferencji w kierunku samorządów, które wprowadziły już skuteczne działania stabilizujące sytuację szpitali, mowa tu m.in. o powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, który może pochwalić się sporymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
 
Która to droga, gminna czy powiatowa?
 
Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg powiatowych winny być zaliczone drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, o ile drogi takie nie są zaliczone do wyższej kategorii. Tymczasem w chwili tworzenia samorządów powiatowych w 1998 roku do dróg powiatowych zostały – przynajmniej w niektórych regionach Polski – niejednokrotnie zaliczone drogi nie spełniające przytoczonego warunku. Drogi takie powinny być przejęte przez samorządy gminne, które jednak nie podejmują tego typu decyzji. W konsekwencji drogi takie do dziś, bez żadnego racjonalnego uzasadnienia, obciążają budżety powiatów. Wobec powyższego za niezbędne uznano dokonanie kompleksowego, ogólnokrajowego przeglądu sieci drogowej pod kątem adekwatności jej kategoryzacji i wprowadzenie niezbędnych zmian. Należy jednocześnie dokonać rozstrzygnięcia systemowego odnoszącego się do organów zarządzających określonymi kategoriami dróg. Burmistrzowie lub prezydenci miast wielokrotnie podnoszą, że ze względu na swoją specyfikę drogi powiatowe są często głównymi ulicami miasta i jako takie mają decydujący wpływ na jego wizerunek. W związku z powyższym należy podjąć dyskusję o wprowadzeniu jednolitego zarządu wszystkimi kategoriami dróg na obszarze miast – przez burmistrza czy prezydenta. Będzie się to jednak musiało wiązać z gwarancjami niepogorszenia stanu dróg należących do kategorii dróg powiatowych.
 
By uniknąć powodzi
 
Z raportów Najwyższej Izby Kontroli wynika, że straty wyrządzane w Polsce przez powodzie stale się zwiększają. Instytucje i osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową koncentrują się na postępowaniu awaryjnym, zaniedbując: zapobieganie i ochronę. Nadal nie są budowane i konserwowane wały przeciwpowodziowe oraz zbiorniki retencyjne. Każda następna powódź może wywołać jeszcze większe straty. Zgromadzenie Ogólne ZPP zaapelowało do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zabezpieczenie niezbędnych środków oraz natychmiastowe podjęcie prac w zakresie budowy nowych oraz konserwację i utrzymanie istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, w obrębie głównych rzek Polski i ich dopływów. W szczególności wezwano do realizacji rządowego programu Odra 2006, z uwzględnieniem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.
Zawnioskowano także o podjęcie prac legislacyjnych idących w kierunku zmian przepisów, dla skuteczniejszego zarządzania i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych na ciekach wodnych, z uwzględnieniem wywłaszczeń pod inwestycje przeciwpowodziowe oraz zmianę zasad finansowania melioracji podstawowej.
 
Foto: ZPP
4383.jpeg
4395.jpeg
4396.jpeg


 
 
×

Zapisz się do newslettera