Kamera on-line

Ministerstwo udoskonaliło system informacji oświatowej

Mają zniknąć problemy z naliczaniem subwencji

 
 
 
Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Oświatowej. Początkowo obecne i nowe SIO będą funkcjonowały równolegle. Dzięki temu subwencja oświatowa dla samorządów ma być wyliczana precyzyjnie (na uczniów z niepełnosprawnością przysługują zwiększone środki).
 
Subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości. Lepsze wykorzystanie środków na oświatę i mniejsze obciążenie pracą dla jednostek samorządu terytorialnego - m.in. tak Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomendowało potrzebę wprowadzenia zmian, przygotowując projekt ustawy.
 
Nowy System Informacji Oświatowej będzie stanowił udoskonalone narzędzie gromadzenia danych, do prowadzenia lokalnej polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Rozwiązania dotyczące sposobu zbierania danych gwarantują, że dane zgromadzone w nowym SIO będą bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne, co zwiększy efektywność działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą. Nowy System Informacji Oświatowej, który zastąpi obecny, funkcjonujący od 2005 roku, ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki.

Nowe oprogramowanie do zbierania danych ma zmniejszyć obciążenia biurokratyczne związane z funkcjonowaniem obecnego SIO i obniżyć nakład pracy urzędników - samorządy, jako organy prowadzące szkoły, nie będą miały już obowiązku "ręcznego" scalania danych.

Ustawa przewiduje też, że w systemie zamiast danych zbiorczych gromadzone będą dane jednostkowe o uczniach i nauczycielach. Oprócz danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) w bazie znajdą się także informacje o klasie, do której uczeń uczęszcza czy językach obcych, jakich się uczy. Będą wśród nich też dane wrażliwe, np. o posiadanych dysfunkcjach, pobieranej pomocy materialnej.

Nowa ustawa o SIO ma wejść w życie w 2012 r. Początkowo obecne i nowe SIO będą funkcjonowały równolegle.
×

Zapisz się do newslettera