Kamera on-line

Stan przygotowań do projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”

Trwają przygotowania do realizacji największego projektu inwestycyjnego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – budowy nowego mostu na rzece Odrze w okolicach Cisku. W tym celu Starosta Powiatu powołał zespół do spraw koordynacji tych prac.

Zespół ds. koordynacji projektu budowy mostu Cisek – Bierawa spotkał się dotąd trzykrotnie:
- 29 kwietnia 2011 r. (w gabinecie Starosty Powiatu)
- 13 maja 2011 r. (w sali nr 38 Starostwa Powiatowego).
- 26 maja 2011 r. (w siedzibie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej).
 
  • Pierwsze spotkanie było spotkaniem organizacyjnym, na którym Starosta zapoznał zespół ze stanem faktycznym i informacjami Zarządu Województwa Opolskiego;
  • Na drugim spotkaniu Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej przedstawiło projekt karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaganej jako główny załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt został skonsultowany z wszystkimi pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
    i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. Zebrano wszystkie inne niezbędne załączniki tj. mapy ewidencyjne i sytuacyjne oraz wypisy z rejestru gruntów (ostatni wypis w dniu 23.05.2011 r.).
  • W dniu 25 maja 2011 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony w Kancelarii Urzędu Gminy Cisek – Wójt Gminy Cisek jest bowiem organem właściwym do wydania tej decyzji, posiłkując się opiniami Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (RDOŚ).
  • Na trzecim spotkaniu podsumowano złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który złożono do właściwego organu oraz przygotowano informacje do następnych wystąpień i wniosków.
 
Następnym etapem – po decyzji Wójta w sprawie wymogu/lub braku wymogu przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko – będzie ogłoszenie przetargu na dokumentację. Pozwoli to wyeliminować ryzyko ponoszenia wydatków na raport, który może okazać się niewymagany i scalenia zamówienia w jeden pakiet dokumentów niezbędnych do decyzji typu Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
 
Niezależnie od postępowania „screeningowego” w dniu 07 czerwca 2011 roku wystąpiono do organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Sieci Natura 2000 (RDOŚ) o wydanie stosownego Zaświadczenia.
 
Opracował: Zespół
×

Zapisz się do newslettera