Kamera on-line

Poziom benzenu spada

Omawiali zagadnienia związane ze stanem powietrza

 
Najważniejsze zagadnienia związane ze stanem powietrza na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego były omawiane podczas konferencji zorganizowanej w ramach tegorocznych Dni Chemika. Z ramienia starostwa w spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta powiatu Małgorzata Tudaj oraz członkini zarządu Gabriela Tomik. Istotne kwestie dotyczące m.in. pomiarów zanieczyszczenia w 2010 roku omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Helena Kowalczyk. 
 
Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych w przypadku dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, natomiast wskazały znaczne różnice w poziomach stężeń uzyskiwanych w okresie grzewczym i pozagrzewczym. Potwierdza to tezę, że istotną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja pochodząca z emitorów indywidualnych palenisk, która dodatkowo skorelowana jest z warunkami atmosferycznymi panującymi w danym roku. Nie bez znaczenia jest również zanieczyszczenie powietrza pochodzące z transportu komunikacyjnego, co można zaobserwować w różnicach stężeń na poszczególnych stacjach pomiarowych, szczególnie w przypadku dwutlenku azotu.
 
Mimo obniżenia się w roku 2010 poziomu stężeń benzenu, to w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego, w rejonie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wciąż utrzymuje się podwyższony poziom tego zanieczyszczenia, co wskazuje na istnienie stałych źródeł jego emisji.
 
 
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
1.jpeg 
 
×

Zapisz się do newslettera