Kamera on-line

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o konsultacjach społecznych

                 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, póz. 2019 z późn. zmianami) przystąpił do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Zostaną one ostatecznie ustalone w drodze aktu prawa miejscowego, a wraz z obowiązującym Planem gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry będą jednym z podstawowych dokumentów planistycznych gospodarowania wodami.
W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i.in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zmianami). W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy Państwu:
• obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry,
• formularz składania uwag i wniosków,
• mapę obszaru działania RZGW we Wrocławiu wraz z podziałem na regiony wodne.
Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą analizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane w projekcie warunków korzystania z wód regionu. Po zakończeniu procesu konsultacji, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r., zostanie sporządzone i opublikowane uzasadnienie.
 
PDFobwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.pdf (505,10KB)

PDFformularz składania uwag i wniosków.pdf (732,03KB)

PDFmapa z podziałem na regiony wodne.pdf (473,59KB)

×

Zapisz się do newslettera