Kamera on-line

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
 
 
         Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia dla ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z
art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 
            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
 
            Należy przy tym pamiętać ze niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego musza być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
 
            Przypominam jednocześnie, ze niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych,  karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
 
            W związku z powyższym , w celu uniknięcia zagrożeń zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.
 
 
 
 
                                     Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                         Robert Dziwiński
 
 
 
Warszawa, 29 listopada 2010 r.
×

Zapisz się do newslettera