Kamera on-line

Program Infrastruktura i Środowisko – stan realizacji (07.06.2013)

 Zestaw logo LPI

Na ponad 100,5 mld zł, czyli 85 proc. alokacji opiewają umowy zawarte dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Z aktualnymi danymi na temat realizacji Programu zapoznali się członkowie obradującego 5 czerwca 2013 roku Komitetu Monitorującego POIiŚ. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
 
Kwota dofinansowania w części UE wykazana przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła 53,7 mld zł – to 45 proc. puli Programu. Zakończono natomiast realizację 814 projektów o wartości 3,76 mld zł.
Przedstawiono również przykładowe efekty rzeczowe POIiŚ wynikające z podpisanych umów w poszczególnych sektorach:

SEKTOR ŚRODOWISKA:
 • 11 827 km wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 
 • 1,2 mln osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • 39 szt. nowych i zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów; 
 • 9,5 mln osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych;
 • 10 szt. wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami;
 • 677 tys. osób objętych ochroną przeciwpowodziową.
SEKTOR TRANSPORTU:
 • 1 600 km wybudowanych i przebudowanych dróg;
 • 433 km wybudowanych autostrad.
SEKTOR ENERGETYKI:
 • 105 MW dodatkowej mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji;
 • 281 szt wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru;
 • 550 MW mocy zainstalowanej energii elektrycznej z wiatru.
SEKTOR KULTURY:
 • 74 odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych;
 • 108 tys. zabezpieczonych obiektów/zbiorów;
 • 2,8 mln osób rocznie odwiedzających dofinansowane instytucje.
SEKTOR ZDROWIA:
 • 274 zmodernizowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 964 tys. szt/rok potencjalnych specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem.
SEKTOR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:
 • 13 960 dodatkowych miejsc na wspartych kierunkach;
 • 108 obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych).
odczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, przyjęto również Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za 2012 rok oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów w I Priorytecie (Gospodarka wodno-ściekowa) oraz w Działaniu 9.3 (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej). Ponadto przedstawiono działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ oraz podsumowano prace ewaluacyjne w ramach POIiŚ. 
 
 
×

Zapisz się do newslettera