Kamera on-line

Ruszają konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020 (18.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Umowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Powstał on na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 roku. Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 30 sierpnia 2013 r.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:
  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
    układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.
Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Zapisy na konferencję

23 lipca 2013 r. odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom projektu Umowy Partnerstwa. W celu zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu prosimy o wypełnienie
formularza rejestracji na konferencję.

Konsultacje on-line

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa prosimy przesyłać do 30 sierpnia 2013 r. wyłącznie za pomocą 
formularza zgłaszania uwag on-line. 
Pobierz pliki:
Źródło: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/ruszaja_konsultacje_projektu_Umowy_Parterstwo_0713.aspx
×

Zapisz się do newslettera