Kamera on-line

Między innowacyjną gospodarką a inteligentnym rozwojem (27.08.2013)

 Zestaw logo LPI

Nabór projektów badawczo-rozwojowych na zmienionych, bardziej przyjaznych zasadach oraz uruchomienie inicjatyw Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – Innolot i Demonstrator+ - to zbliżające się wydarzenia w Programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Pomogą one przygotować Program Inteligentny Rozwój (2014-2020). Rozmawiano o tym podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG, któremu przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.
 
Członkowie Komitetu podjęli istotne dla Programu decyzje. W głosowaniu przyjęto:
  • zmiany w kryteriach wyboru projektów w Działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych PO IG (dofinansowanie badań naukowych, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce),
  • kryteria wyboru dla projektów systemowych – Innolot - Innowacyjne lotnictwo oraz Demonstrator+.
Szybka ścieżka dla innowacji

W najbliższym czasie w Działaniu 1.4 PO IG, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz działania, których celem jest zastosowanie wyników fazy rozwojowej do wdrożenia. Planowane jest uruchomienie nowego, szybszego systemu naboru i oceny projektów. Wnioski będzie można składać w krótkich naborach, otwieranych i zamykanych w okresach 2-4 tygodniowych, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 60 dni od dnia zamknięcia naboru. Takie rozwiązanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu poprzez uniezależnienie możliwości realizacji bieżących potrzeb od długich procedur administracyjnych.

Zmienione kryteria wyboru projektów w tym działaniu dotyczą wydłużenia czasu realizacji inwestycji do końca 2015 r. oraz wprowadzenia dodatkowych punktów w ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie za zaangażowanie w projekt przez beneficjenta większego wkładu finansowego niż wymagane prawem minimum.

Zmiany te będą testem rozwiązań, które mogłyby zostać wprowadzone w Programie Inteligentny Rozwój.
 
Innolot i Demonstrator+

Są to nowe, systemowe projekty pilotażowe. Takie przedsięwzięcia nie były jeszcze realizowane. Ich wdrożeniem zajmie się NCBiR. Skierowane są do firm oraz konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Innolot – Innowacyjne lotnictwo będzie miał na celu dofinansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Dzięki temu przedsięwzięciu, przetestowany zostanie sposób wspierania tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju lub poszczególnych regionów.

Demonstrator+ to inicjatywa, która ma wesprzeć zastosowanie wyników badań naukowych i prac badawczych w gospodarce, czyli to, co będzie celem Programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zyskają możliwość przetestowania opracowanych rozwiązań.

Podczas spotkania przedstawiono również informację o wynikach badania ewaluacyjnego dotyczącego zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybranych działań PO IG

Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2013 r. w Warszawie.
 
 
×

Zapisz się do newslettera