Kamera on-line

Fundusze Europejskie 2014-2020: finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich (21.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Podstawowym źródłem wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich będą środki dostępne w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Będzie ono uzupełnione środkami z polityki spójności - każdy program, oprócz Pomocy Technicznej, będzie wskazywał sposób inwestowania w rozwój obszarów wiejskich - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas drugiego dnia XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP.
 
Minister podkreśliła, że strategia wykorzystania Funduszy Europejskich 2014-2020 określona w projekcie Umowy Partnerstwa uwzględnia szczególne znaczenie prowadzenia działań rozwojowych na terenach wiejskich. Zostały one wskazane wprost jako jeden z obszarów strategicznej interwencji państwa. – Zatem podejmowane na ich terenie działania, będą mogły być finansowane w ramach wszystkich polityk – zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska. Dodała jednocześnie, że według wstępnych szacunków, na działania bezpośrednio adresowane na obszary wiejskie może zostać przeznaczone ok. 4,5 mld euro. – Zgodnie z przyjętymi założeniami nowego budżetu, główna rola w realizacji zadań związanych z rozwojem terenów wiejskich spoczywać będzie na samorządach województw. Środki zatem będą płynąć przede wszystkim z regionalnych programów oraz ze zregionalizowanej części Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
W ramach polityki spójności, europejskie pieniądze będą mogły być kierowane m.in. na działania wspierające rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości oraz zwiększające dostęp i upowszechniające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie uzyskają także inwestycje związane z produkcją i dystrybucją odnawialnych źródeł energii oraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Znaczna część środków polityki spójności trafi na tzw. projekty miękkie, mające na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej, walkę z ubóstwem i wyłączeniem społecznym, wyrównywaniem szans edukacyjnych. – Ponadto, otwiera się szansa na realizację kompleksowych projektów na rzecz obszarów ze specyficznymi problemami, jak na przykład tereny dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych – powiedziała szefowa resortu.
 
XIV Kongres Gmin Wiejskich RP odbywał się w dniach 15-16 października 2013 r. w Serocku. Hasłem przewodnim było „Jaki rozwój obszarów wiejskich po 2014 r.?”.
×

Zapisz się do newslettera