Kamera on-line

Laureaci konkursu Dobre praktyki EFS 2013 (17.12.2013)

 Zestaw logo LPI

Konkurs "Dobre praktyki EFS 2013" został rozstrzygnięty. Spośród 83 zakwalifikowanych zgłoszeń, nadesłanych zarówno przez projektodawców jak i Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia, wyłoniono 7 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2013”.

Laureaci tegorocznej edycji zostali wyłonieni na podstawie dwustopniowego procesu oceny: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Zarządzającej PO KL, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS.

Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Z nadesłanych na tegoroczny konkurs projektów, jury zgodnie z regulaminem przyznało następujące nagrody: jedną projektowi zgłoszonemu do konkursu przez IP/IPII oraz dwie nagrody projektom nadesłanym do konkursu przez projektodawców. Dodatkowo, jury konkursu przyznało cztery wyróżnienia specjalne, w tym jedno dla projektu zgłoszonego przez IP/IPII oraz trzy projektom zgłoszonym bezpośrednio przez projektodawców.

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetka, dyplom oraz udział dwóch reprezentantów nagrodzonych projektów w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku nagrodzonych projektów zgłoszonych przez IP/IP2, nagrodę w postaci udziału w wyjeździe studyjnym otrzymuje również opiekun projektu z ramienia IP/IP2.

Projekty, którym zostało przyznane wyróżnienie specjalne otrzymują tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetkę oraz dyplom.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów
tegorocznej edycji.
 
Lista laureatów konkursu Dobre Praktyki  EFS 2013
 
Projekty nagrodzone

Projekty zgłoszone przez IP/IP2
1.       Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Projekt realizowany w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Programu Kapitał Ludzki
Podmiot zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Nazwa projektodawcy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Projekty zgłoszone przez projektodawców
 1. Praca bez barier
  Projekt realizowany w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Programu Kapitał Ludzki.
  Nazwa projektodawcy: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
 2. Teraz człowiek
  Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Kapitał Ludzki.
  Nazwa projektodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Projekty wyróżnione

Projekty zgłoszone przez IP/IP2
1.       Bliżej marzeń
Projekt realizowany w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki.
Podmiot zgłaszający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Nazwa projektodawcy: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Projekty zgłoszone przez projektodawców
 1. Świat dobrej przyszłości
  Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki.
  Nazwa projektodawcy: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin
 2. e-Doświadczenia w fizyce
  Projekt realizowany w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Nazwa projektodawcy: Politechnika Gdańska
 3. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
  Projekt realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.
  Nazwa projektodawcy: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
 
 
×

Zapisz się do newslettera