Kamera on-line

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 Zestaw logo LPI

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Innowacyjna Gospodarka.
 
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce
Fundusze w ramach Programu zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe, czyli priorytety, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz cele szczegółowe Programu. W ramach Programu określono dziewięć priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz priorytet Pomocy Technicznej:
 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 2. Infrastruktura sfery B+R
 3. Kapitał dla innowacji
 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 5. Dyfuzja innowacji
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
 9. Pomoc techniczna 

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:

 • Ministerstwo Gospodarki (MG)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymi Instytucjami Wdrażającymi (Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.poig.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera