Kamera on-line

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007- 2013

 Zestaw logo LPI

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym realizowana jest w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).
 
W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej   przeznaczonych zostało łącznie 7,75 mld euro.  Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro jest przeznaczone przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).
 
Struktura programów współpracy transgranicznej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa:
 
I Programy Współpracy Transgranicznej (PWT)
1.      PWT Polska – Słowacja
2.      PWT Południowy Bałtyk
3.      PWT Polska – Brandenburgia
4.      PWT Polska – Meklemburgia
5.      PWT Polska – Saksonia
6.      PWT Polska – Czechy
7.      PWT Polska – Litwa
 
II Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
1.      PWT Polska – Białoruś – Ukraina
2.      PWT Polska – Litwa – Rosja
 
III Programy Współpracy Transnarodowej
1.      Program dla Europy Środkowej
 
IV Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 został przygotowany zgodnie z decyzją Komisji z dnia 31 października 2006 r. określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” (notyfikowaną jako dokument nr C(2006) 5144) (2006/769/WE).
 
Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.
 
Program realizowany jest w oparciu o cztery osie priorytetowe:
  1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń
  2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
  3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
  4. Pomoc techniczna
 
Państwa członkowskie uzgodniły, że Instytucja Zarządzająca (IZ) będzie umiejscowiona w Republice Czeskiej. Na podstawie Uchwały Rady Ministrów RCz nr 175 z dnia 22 lutego 2006 r. funkcję IZ powierzono Ministerstwu Rozwoju Regionalnego RCz (MRR RCz).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

×

Zapisz się do newslettera