Kamera on-line

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

 Zestaw logo LPI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również Polską  stawia odnowiona Strategia Lizbońska, zgodnie z którą Europa stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania i podejmowania pracy, poprzez rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
 
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich,  poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu wynosi 11,5mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Priorytety realizowane centralnie to:
  • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
  • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
  • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Priorytet V: Dobre rządzenie
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
  • Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
  • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
  • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Ponadto w ramach PO KL realizowany jest Priorytet Pomoc Techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Za właściwe zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiada Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL), nadzorowana przez Komitet Monitorujący PO KL.

Za właściwe zarządzanie i wdrażanie PO KL odpowiada Instytucja Zarządzająca PO KL, nadzorowana przez Komitet Monitorujący PO KL. Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a zgodnie z regulaminem wewnętrznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obowiązki IZ pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:
×

Zapisz się do newslettera