Kamera on-line

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Zestaw logo LPI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 r. 
 
Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.
 
Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.
 
W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury.
 
Na realizację całego RPO WO 207-2013 przewidziano 427,1 mln Euro, pochodzących z funduszy strukturalnych, co stanowi 407,8 Euro na mieszkańca.

W ramach Programu wdrażanych jest 7 priorytetów:

  1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
  2. Społeczeństwo informacyjne
  3. Transport
  4. Ochrona środowiska
  5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
  7. Pomoc techniczna

 Instytucją zarządzającą RPO WO 2007 - 2013, zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Funkcję Instytucji pośredniczącej II stopnia w zakresie wybranych działań Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO 2007-2013 pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

 

×

Zapisz się do newslettera