Kamera on-line

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Zestaw logo LPI

Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały wybrane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Pomoc finansowa z PROW 2007-13 udzielana: rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów  przeznaczana jest na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej.
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym programem pomocowym dla sektora-rolno spożywczego w historii Polski, wdrażanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Budżet ten tworzą unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).
 
Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skupiają się wokół następujących osi priorytetowych:
 
  1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  4. LEADER
Pomoc techniczna
 
Główne cele, których realizację ułatwia pomoc finansowa udzielana z PROW 2007-2013 to:
 
·        przyspieszanie modernizacji gospodarstw rolnych;
·        podwyższanie konkurencyjności przetwórstwa spożywczego i jakości żywności;
·        ożywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie rent strukturalnych oraz premii ułatwiających star zawodowy młodym rolnikom i finansowanie scalania gruntów;
·        zachęcanie rolników do gospodarowania w sposób przyjazny środowisku oraz do zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk roślin;
·        wspieranie dopłatami ONW działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
·        polepszanie lesistości kraju przez udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej;
·        pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich;
·        odnowa wsi, rozbudzanie aktywności jej mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi;
·        podwyższanie kwalifikacji rolników i właścicieli lasów oraz ułatwianie im dostępu do płatnych usług  doradczych;
·        polepszanie jakości życia na terenach wiejskich.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

 

×

Zapisz się do newslettera