Kamera on-line

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007 - 2013

 Zestaw logo LPI

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
Program zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:
  1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej
  2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury
  3. Środki służące wspólnemu interesowi
  4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
  5. Pomoc techniczna
Zakres pomocy finansowej objętej tym programem jest niezwykle szeroki. Dofinansowanie można uzyskać począwszy od inwestycji zmierzających do restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej i dostosowaniu jej zdolności połowowych do zasobów dorsza w Bałtyku, poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, projektów pilotażowych i wymianie doświadczeń służących lepszej organizacji sektora rybackiego, po pomoc na przekwalifikowanie się zawodowe, czy też podjęcie własnej działalności niezwiązanej z rybołówstwem przez mieszkańców obszarów, którzy w wyniku procesu modernizacji stracili dotychczasowe miejsca pracy.
 
Cały budżet przeznaczony na realizację programu wynosi około 1 miliard euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

×

Zapisz się do newslettera