Kamera on-line

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

 Zestaw logo LPI

Program Pomoc Techniczna jest pierwszym polskim programem na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.
W ramach tego systemu realizacji  przewidziano komponenty pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych zorientowane na wsparcie wdrażania poszczególnych programów.
 
Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.
 
Cele szczegółowe Program Pomoc Techniczna:
  • zapewnienie sprawnej realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
  • skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
Program jest podzielony na 4 Priorytety i 11 Działań:
 
Priorytet 1. Wsparcie zasobów
Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia
Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji
 
Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji Narodowej Strategii Spójności
Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego
Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna
 
Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO
Działanie 3.2 Indywidualne projekty kluczowe
Działanie 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO
Działanie 3.4 Koordynacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi
Działanie 3.5 Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna
 
Priorytet 4.  Komunikacja i promocja 
Działanie 4.1 Promocja i informacja
Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.popt.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera