Kamera on-line

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

 Zestaw logo LPI

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). W ramach Programu realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
Z PO RPW finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.
 
Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest:

"Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju"

 
 Cel główny Programu osiągany jest przez realizację celów szczegółowych, którymi są:
 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich
 • poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu
 • optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.
Układ osi priorytetowych Programu:
 1.  Nowoczesna gospodarka
 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 4. Infrastruktura transportowa
 5. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki
 6. Pomoc techniczna

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.polskawschodnia.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera