Kamera on-line

Nabór wniosków do Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, Programu Innowacyjna Gospodarka (30.04.2013)

 Zestaw logo LPI

Od 29 kwietnia 2013 r. do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2013 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 31 maja 2013 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
od  29 kwietnia 2013 r. do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2013 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 31 maja 2013 r. (do godz. 16.30)
PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 170 proc. alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków , a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Poinformowanie Wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania lub nierekomendowaniu projektu do wsparcia nastąpi w terminie około 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków do Działania 3.1
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków  zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.
 
Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 3 dni roboczych po dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz złożenie wniosku i załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
1.       nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej;
2.       ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
3.       zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów, którym może być udzielone wsparcie zawarte są w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. z 2012 poz. 438 z późn. zm.)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie będzie udzielane na - wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego i sprawdzenie jego potencjału rynkowego (analiza rynku, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności), prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym oraz przez dokonywanie inwestycji w nowo powstałą spółkę przez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w tej spółce.
Kryteria wyboru projektów:
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
Wielkość wsparcia na pokrycie poniższych kosztów nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:
1.       identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:
a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,
b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;
2.       prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Kwota udzielonego wsparcia nie może być wyższa niż 10 000 000 zł dla jednego Wnioskodawcy na jeden projekt.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Budżet Działania wynosi: 174 882 343 euro
 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 roku wynosi:
100 000 000 zł (do przeliczenia alokacji na zł przyjęto kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. tj. 1 euro = 4.1804 zł)
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stronie PARP
Wzór umowy o dofinansowanie:
Dokumentacja dostępna na stronie PARP
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
1.       Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.       Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (Wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
3.       Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem instytucji, która przekazała Wnioskodawcy pismo o negatywnym wyniku wniosku o dofinansowanie projektu.
4.       Od negatywnego wyniku rozstrzygnięcia protestu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5.       Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2,69 MB)
Ważne informacje:
Polecamy sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, znajdującą się na stronie PARP
Linki:
 Pełna dokumentacja na stronie PARP  

 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_do_Dzialania_31_POIG_
290413.aspx
×

Zapisz się do newslettera