Kamera on-line

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (07.01.2013)

 Zestaw logo LPI

W terminie od 31 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym pilotażowym nr 2/POKL/9.6.3/2012.

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji,
Programu Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
od 31 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Termin roztrzygnięcia konkursu:
Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.
Miejsce składania wniosków:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
(w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00-12.00)
na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.
Sposób składania wniosków:
Osobiście, kurierem lub pocztą
Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
  • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy realizowanych operacji:
  • Usługi doradcze  dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 1 860 000,00 zł
Pula środków przeznaczona na konkurs zostanie podzielona i wyodrębniona dla dwóch powiatów tj.:
  • kwota alokacji na realizację projektu w powiecie Miasto Opole wyniesie maksymalnie 930 000,00 zł,
  • kwota alokacji na realizację projektu w powiecie brzeskim wyniesie maksymalnie 930 000,00 zł.
Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie zostanie wyłoniony.
Procent dofinansowania projektu:
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).
Minimalna kwota dofinansowania projektu:
Maksymalna wartość projektu wynosi 930 000,00 zł.
Uzasadnienie: Wyodrębnienie kwot po 930 000,00 zł na:
  • Powiat Miasto Opole,
  • Powiat brzeski,
wynika z podziału alokacji na powiaty województwa opolskiego wytypowane do udziału w pilotażu. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie
Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie znajdują się
na stronie www.pokl.opolskie.pl
 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w "Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z 1 stycznia 2012 r. z erratą (lipiec 2012 r.) oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r. z 12 kwietnia 2011 r. dostępnych na stronach internetowych:
www.efs.gov.pl
lub
www.pokl.opolskie.pl
Ważne informacje:

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

- Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
(adres: ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole,
tel. (77) 40 25 116 fax: (77) 40 25 115,
e-mail: , strona internetowa: www.opole.roefs.pl);

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu– Punkt Informacji
(adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,
tel. (77) 44 16 754, e-mail: , ,
strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl).
Linki:

 
 
×

Zapisz się do newslettera